Välkommen till JURA!


             

         Sexualbrotten
                                        - ny lagstiftning -                    

             

Kursort:

Scandic Crown Hotel, Göteborg den 3 maj 2018

Scandic Haymarket Hotel, Stockholm den 24 maj 2018

Scandic Triangeln Hotel, Malmö den 31 maj 2018

Föreläsare:

Viveca Lång, ämnesråd, Justitiedepartementet
Linda Mohlin, rättssakkunnig, Justitiedepartementet
Markus Bergdahl, advokat och tidigare åklagare
Nina Löwenhielm, advokat och målsägandebiträde
Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt

Tid:

Endagskurs 9-17   

Målgrupp:

Kursen som vänder sig till domare, åklagare, advokater och andra som sysslar med rättsfrågor kring sexualbrott, behandlar den proposition som regeringen lagt fram och som bland annat bygger på kravet på samtycke vid samlag och annan sexuell aktivitet. Kur­sen, som blir en heldag om sexual-brotten, be­lyser även brott som inte är föremål för lagändring och den rätts­praxis som utveck-lats i anslutning till dessa. Är sexuella trakas­se­rier ett brott och i så fall vilket? Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2018.

Kursinnehåll:

Den nya lagstiftningen. Bakgrunden till den nya lagstiftningen och de motiv på vilka den vilar. Varje människas rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Det nya våld­täktsbrottet utan krav på våld, hot eller utnyttjande av offrets situation, men med ett krav på att den sexuella aktivi-teten var ofrivillig. Innebär detta ett krav på samtycke och hur ska detta komma till uttryck, skriftligen, muntli­gen eller konkludent? Det nya brottet sexuellt över-grepp och de nya culpa-brotten oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt över-grepp med avseende på den omständig­heten att den ena parten inte deltar frivilligt. Betydelsen av våld, hot, otillbörligt utnyttjande och missbruk av beroendeställning. Ansvar för försök. Påföljderna. 

Åklagarens och försvararens roller i det nya systemet. Vilken betydelse får kravet på samtycke för åklagarens och försvararens arbete i pro­ces­sen med beaktande av bevisbördornas placering och tillämpliga bevisgrader? 

Målsägandebiträdets roll i det nya systemet. Hamnar målsäg­an­den under processen i en mera utsatt situation än tidigare? Hur på­verkas målsägande­bi­trädets arbete?

Övriga sexualbrott. Hur har rättspraxis utvecklats i anslutning till de sexualbrott som nu inte är föremål för lagändring, exempelvis våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, kontakt med barn i sexuellt syfte, köp av sexuell tjänst, koppleri och sexuellt ofredande.

Dokumentation:

Kurspärm med lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar un­der­visning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddags­kaffe. Mängdrabatt efter överenskommelse.

Avbokning:

Avgiften för avbokning är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift mindre än 60 dagar före kursstart och hel kursavgift mindre än 30 dagar före kursstart. Deltagare kan utan avgift sätta annan från samma arbetsplats i sitt ställe.

.

 
© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen