Välkommen till JURA!


Testamentes ogiltighet

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Anglais, 24 april 2020.

Föreläsare:

Göran Lind, professor och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II 2016.

Tid:

Endagskurs kl. 09.30 – 16.00.

Målgrupp:

Processer rörande ogiltighet blir allt vanligare och berör många aktörer. Kursen vänder sig till domstolar, advokatbyråer, juridiska byråer och andra som har att bedöma testamentens giltighet. Kursen är även till nytta för dem som biträder vid upprättande av testamenten och som därvid vill undvika att testamentet angrips p.g.a. ogiltighet.

Kursinnehåll:

Samtidigt som många allt äldre människor skriver testamente har det blivit vanligare att arvingar gör gällande att ett testamente är ogiltigt på grund av testators oförstånd, viljesvag-het,  eller beroendeställning. Kursen behandlar dessa ogiltig-hetsgrunder samt därutöver testamentes ogiltighet på grund av demens och annan rubbad själsverksamhet, villfarelse och bristande testationshabilitet. Formkraven vid upprättande av ordinära testamenten och nödtestamenten genomgås samt möjligheterna att angripa dessa på grund av formfel. Verkan av testamentskopior och testamenten utan vittnen. Förfalskade testamenten.  Vidare behandlas testamentes overksamhet i anledning av muntlig återkallelse. Kursen belyser även bevis-frågor som aktualiseras när ogiltighet görs gällande. Lagstift-ning och rättspraxis analyseras.

Dokumentation:

Kurspärm med lagstiftning, rättspraxis, vägledande exempel och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 5 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, för-utom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Kursdeltagare som även anmäler sig till kursen "Testamentstolkning" som arrangeras den 15 maj på samma hotell erhåller en rabatt på 1000 kr på den sammanlagda kursavgiften.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

Rumsbokning:

Kursen kan med fördel kombineras med kursen "Testaments-tolkning" som äger rum på samma plats dagen före denna kurs. Rumsbokning sker direkt hos hotellet, 
tel. 08-517 26 700

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen