Välkommen till JURA!


        

          Obehörig vinst, utebliven vinst
          eller skadestånd? 
 

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Continental den 3 dec. 2020

Föreläsare:

Jan Kleineman, professor i civilrätt vid Center for Commercial Law, Stockholms universitet, författare till bl.a. Obehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor, Tfr 2013, s. 531

Göran Lind, adj. professor i civilrätt vid Stockholms universitet, författare till bl.a. HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor, JT 2019-20 s. 189; Allmän civilrättslig metod i internationell civilrätt, i Festskrift till Torgny Håstad, 2010, s. 455; Sambolagen. En kommentar 2013/IT-upplaga Juno 2020; Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitation, 2008. 

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Center for Commercial Law Stockholms universitet, författare till bl.a. Obehörig vinst-motiveringar, SvJT 2012 s. 372; Nya argumentationslinjer i för­mögenhetsrätten. Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s. 946; Mårten är juridisk kolumnist på Svenska Dagbladet och driver Juridikpodden.

Tid:

Endagskurs kl. 09.00 – 16.00

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jurister inom förmögenhetsrätten och familjerätten som söker för­dju­pade kunskaper i vissa avancerade frågor på civilrättens delikatessbord. Utgångspunkten för kursen är det senaste fallet NJA 2019 s. 23 om obehörig vinst inom familjerätten, vilket även aktu­aliserat frågan i vilken mån som principen är tillämplig inom förmö­genhetsrätten. Sam­tidigt har frågan väckts om tillämpligheten av andra näraliggande principer som condictio indebiti, negotiorum gestio, compensatio lucri damno, för­ut­sätt­ningsläran och allmänna skälighets­principer.

Kursinnehåll:

PROGRAM

09.00 - 09.30  Kaffe

09.30 - 11.00  Familjerätten Göran Lind

En kritisk analys av NJA 2019 s. 23 utifrån ett internationellt familjerättsligt perspektiv rörande ersättning med stöd av principen om obehörig vinst för in­vesteringar som en sambo gjort i den andra sambons egendom som inte utgör sam­boegendom och inte är föremål för samäganderätt. Något om den utom­euro­peiska och den europeiska utvecklingen. Mer om den nordiska rättsut­veck­lingen ang. ersättning för tjänster och investeringar. Dansk rätt: U 1980.480 H; U 2016.1426 Ǿ; U 1986.765 H; U 1984.166 H; Norsk rätt: Rt 1984 s. 497; Rt 1989 s. 539; Rt. 2000 s. 1089; Finsk rätt: HD 1993:168; HD 1988:28: HD 1998:27; Prop. RP 37/2010 rd. Svensk rätt: NJA 2010 s. 23; NJA 1975 s. 298; NJA 2006 s. 206. Behovet av svensk lag­stift­ning i sambofall med avräkning för compe­n­sa­tio lucri cum damno.

Til­lämp­ning av förutsätt­ningsargument NJA 1918 s. 318; NJA 1893 s. 353, och allmänna skälighets­regler, NJA 1977 s. 717; Svea hovrätts dom 2010-03-16 i Mål nr T 3511-09.

11.00 - 12.00  Förmögenhetsrätten Jan Kleineman och Mårten Schultz

Den historiska och komparativa bakgrunden till obehörig vinst inom förmö­gen­hetsrätten. Svensk rättspraxis då obehörig vinst medfört ersättningsplikt t.ex.  NJA 1925 s. 184; NJA 1993 s. 13, ersättning för nyttjande av lokal utan avtal, jämte NJA 1999 s. 575 och för­hållandet mellan obehörig vinst, utebliven vinst och ersättning för ren för­mö­gen­hetsskada. Se vidare NJA 2007 s. 519 ang. ersättning för nyttjande av lokal utan avtal och NJA 2009 N 40.

Tillämpningen av andra näraliggande principerna som a) condictio indebiti, b) negotiorum gestio, c) compensatio lucri cum damno.

12.00 – 13.00  LUNCH

13.00 – 14.30  Några klassiska fall: Avverkning av annans skog eller andra fall av obehörigen tillgodogörande av andras egendom i god tro har normalt medfört återbetal­nings­­skyldighet men nedhuggande av andras träd för förbättrande av värde av egen fastighet i ond tro medför inte någon betalningsskyldighet varken för fulla vär­det på skadan eller ersättning för obehörig vinst; NJA 2015 s. 199.

Obehörig vinst och jura novit curia, NJA 1993 s. 13. Skälig ersättning vid obe­hörigt utnyttjande av ett filmverk, NJA 2019 s. 3. Utomobligatoriskt skade­ståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst NJA 2017 s. 9.

När­­­­ma­re om condictio indebiti i praxis Se t.ex. NJA 2015 s. 1072. En leverantör har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats, men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdes-skatt. I NJA1999 s. 575 använde HD obehörig vinst argument till stöd för återbetalning.

Avtalsvillkor som ger leasegivare rätt att ändra avgift vid ränteändring avseende den egna finansieringen har ansetts medföra skyldighet att sänka avgiften vid rän­tesänkning. Tillika fråga om leasetagaren, sedan avtalet överlåtits, har rätt till återkrav mot förvärvaren för överlåtarens överdebiteringar, NJA 2005 s. 142.

Ang. negotiorum gestio (tjänster utan uppdrag), NJA 1952 s. 63.

14.30 – 14.50  Kaffe

14.50 – 16.00  Närmare om compensatio lucri cum damno, t.ex. NJA  1993 s. 753 (fornminnet), NJA 1990 s. 705 (begränsning av skadestånd på grund av den nytta som den be­rättigade haft; NJA 1998 s. 625 (felaktig rådgivning).

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffebuffét.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen