Välkommen till JURA!


Förmynderskapsrätt

- Diplomkurs -

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Star Sollentuna, den 30 jan. - 1 feb. 2019.

Seminarie -ledare:

Advokat Per Westman, författare till boken "Förmynderskap", 3 uppl. 2017.

Tid:

Tredagarskurs, onsdag kl.10.00 till fredag kl.16.00.

Målgrupp:

Denna kurs är en grundläggande kurs i förmynderskapsrätt, som i första hand vänder sig till den som tjänstgör eller har planer på att tjänstgöra som överförmyndare eller som handläggare på överförmyndarkansli/ överförmyndarnämnd, samt till handläggare vid länsstyrelserna. Kursen är även till stor nytta för bankpersonal och för dem som vid advokat-byråer och juridiska byråer möter förmynderskapsrättsliga frågor. Kursen syftar till att ge en grundläggande kompetens i förmynderskapsrätt.

Kursinnehåll:

På kursen behandlas bl.a. följande frågor:

 • Förmynderskapsrättens systematik 
 • Omyndigas rättsställning 
 • Rättsverkan av omyndighet 
 • Omyndigas avtal 
 • Förmyndare, förvaltare och gode män
 • Förvaltningsregler för föräldrar som är förmyndare, för förordnade förmyndare, för förvaltare och gode män 
 • Tillståndskrav för vissa dispositioner 
 • Rättsverkan av olika ställföreträdares dispositioner 
 • Arvodesfrågor; Överförmyndare;
 • Överförmyndares handläggning – grunder, tillståndsgivning, ärendehantering, akthantering, avfattande av beslut, besvärshänvisning, överklagandemöjligheter, tillsyn,
 • Överförmyndares möjlighet till särskilda ingripanden
 • Rättsverkan av överförmyndares beslut
 • Överförmyndares skadeståndsansvar
 • Länsstyrelsens tillsyn. 
 • Orientering om framtidsfullmakter och behörighet för anhöriga

Undervisning:

Föreläsningar varvas med gruppövningar, där deltagarna får diskutera och lösa praktikfall samt upprätta erforderliga handlingar.

Dokumentation:

Kurspärm med lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, övningsuppgifter och lösningar samt annat material som täcker de ovan angivna frågorna. Kurslitteratur: Westman, Per, Förmynderskap, 2 uppl. 2011.

Diplom:

Varje kursdeltagare som på ett tillfredsställande sätt fullgjort utbild-ningen erhåller ett diplom som bevis på sin kompetens.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 10 700 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Kost och logi:

Helpension i enkelrum, onsdag - fredag 5 700 kr (exkl. moms). Enbart kaffe och luncher 650 kr (exkl. moms).

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift efter 30 nov. och hel kursavgift efter 30 dec.

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen