Välkommen till JURA!


Boutredningsman och testamentsexekutor 
 

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Anglais, den 14 mars 2019

Föreläsare:

Johan Schüldt, advokat och universitetslektor med lång erfarenhet av undervisning och uppdrag som boutredningsman och testamentsexekutor.  

Tid:

Endagskurs kl. 09.30 – 17.00

Målgrupp:

Kursen, som vänder sig till advokater och andra praktiskt verk- samma jurister som sysslar med boutredning och som avser att arbeta som boutredningsman eller testamentsexekutor, behand- lar såväl rättsliga frågor som spörsmål rörande utredningen och den praktiska förvaltningen av ett dödsbo. 

Kursinnehåll:

Boutredningsmannens respektive testamentsexekutorns befog- enhet att rättshandla i förhållande till tredje man. Utredningen och värderingen av boets tillgångar och skulder. Indrivning av fordringar och betalning av skulder. Uppsägning av abonnemang och andra avtal. Försäljning av tillgångar. Ingående av avtal med borgenärer och andra. Delgivning av testamente. Verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser. Boutredningsmannens respektive testamentsexekutorns roller vid bouppteckning. Deras redovisningsskyldighet och redovisningshandlingens innehåll. Boutredningsmannens respektive testamentsexekutorns behörig- heter i egenskap av bodelningsförrättare och skiftesman och deras roller vid bodelning och arvskifte genom överenskommelse respektive tvångsskifte. Boutredningsmannens respektive testa- mentsexekutorns arvodering och skadeståndsskyldighet.

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen