Välkommen till JURA!


Sambojuridik

Kursort:

Stockholm, Hotel Scandic Haymarket, den 14 december 2018.

Föreläsare:

Göran Lind, professor vid Örebro universitet, författare till Common Law Marriage. A Legal Institution for Cohabitation, N.Y. 2008; Allmän civilrättslig metod i internationell familjerätt, i Festskrift till Torgny Håstad, 2010; Kommentar till Sambolagen (Wolters Klüwer/Norstedts Juridik, 2013 (uppdaterad 2018 på zeteo).

Tid:

Endagskurs kl. 09.30 – 16.30

Målgrupp:

Kursen, som vänder sig till advokatbyråer, juridiska byråer och andra som söker fördjupade kunskaper inom sambojuridiken i vid mening, behandlar både svensk och internationell sambo-juridik och följer upp såväl lagstiftning som rättspraxis för dem som önskar hålla sig à jour med utvecklingen.

Kursinnehåll:

Utvecklingen av samboförhållanden i Sverige och utomlands. Äganderätt och samäganderätt i samboförhållanden. Förutsätt-ningarna för och rättsverkningarna av dold äganderätt. Ansvar för skulder. Förmögenhetsrättsliga avtal. Ersättning för insatser i form av arbete i eller utom hemmet eller i form av pengar grundad på  förutsättningsläran, obehörig vinst och skälighets-regler. Internationella förebilder. Bodelning enligt sambolagen vid separation och dödsfall. Egendom som skall ingå. Värdering. Jämkning av bodelning. Lottläggning. Familjerättsliga avtal mellan sambor. Rätten att sitta kvar i  bostaden. Sambojuridiken i ett komparativt och internationellt privaträttsligt perspektiv. Ny rättspraxis analyseras.

Olika typer av testamenten för sambor

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen