Välkommen till JURA!


  Boutredning I

- digital kurs -

    

Datum:

Kursen arrangeras via videolänk med hjälp av videokonferensprogrammet Zoom den 23 - 27 nov. 2020.

Handledare:

      

Göran Lind, professor och jämte Gösta Walin författare till Kommentaren till Ärvdabalken, Del I, 2016, Del II, 2017.

Cecilia Runesson, advokat.

Tider:

Veckokurs: måndag-fredag, 30 timmar undervisning.

Målgrupp:

Kursen, som vänder sig till bl.a. advokatbyråer, juridiska byråer, banker, begravningsbyråer, överförmyndare och andra som syss-lar med boutredning efter dödsfall, samt till dem som vill ”star-ta eget”, är en grundläggande kurs om boutredning som syftar till att ge deltagarna kompetens att verka som bouppteckningsförrättare och som boutredare.

Kursinnehåll:

Boutredning: Förfarande, förvaltningsformer, beslutsfattande. Bouppteckningar: Bouppteckningsplikten, kallelser, dödsbodel-ägare, boets tillgångar, boets skulder, bouppteckningshand-lingen. Nya värderingsregler och bouppteckningens funktion efter avskaffandet av arvsskatten. Försäkringar. Omyndighet och förmynderskap. Bodelning vid dödsfall. Arvskifte. Släktarv. Makes arv och efterarv. Testamente och laglott. Bodelning och arvskifte efter avliden sambo. Nya Sambolagen. Lagförslag betr. boutredning och makes arv.

Undervisning:

Föreläsningar varvas med gruppövningar som sker i digitala rum. Under föreläsningarna kan deltagarna ställa frågor muntligen eller via chat. Föreläsarna deltar även i gruppövningarna.  Kursen bygger på praktikfall. Varje kursdeltagare får tillfälle att upprätta bouppteckningar, bodelningar och arvskiften.

Dokumentation:

Kurspärm med lagregler, övningsuppgifter och lösningar, mallar för bouppteckning, bodelning och arvskifte och annat material.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 13 600 kr (exkl. moms) och inkluderar undervisning och dokumentation.

Diplom:

Varje kursdeltagare som på ett tillfredsställande sätt fullgjort kursen erhåller ett diplom som bevis på sin kompetens.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är, oavsett skäl, 500 kr efter anmälan, halv kursavgift efter 23 sept. och full kursavgift efter 23 okt.

 
 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen