Välkommen till JURA!


Förmynderskapsrätt
- specialseminarium - 
 

Kursort:

Malmö, Hotel Scandic Triangeln den 4 juni 2019

Föreläsare:

Per Westman, advokat och författare till boken "Förmynderskap", 3 uppl. 2017.

Tid:

Endagskurs kl. 09.00 – 17.00

Målgrupp:

Denna utbildning som vänder sig till dem som är väl insatta i och arbetar med förmynderskapsärenden på t.ex. överförmyndar-kanslier, länsstyrelser, banker eller advokatbyråer, behandlar avancerade rättstillämpningsproblem. Syftet med seminariet är att deltagarna därigenom skall kunna hålla sig à jour med utvecklingen och ges möjlighet att upprätthålla en hög kompetensnivå.

Kursinnehåll:

 1.   Medförmyndare
   
 2.   Upphörande av ställföreträdarskap; entledigande av
    ställföreträdare
   
 3.   Brottsligt förfarande av respektive mot ställföreträdare
   
 4.   Förvaltarskap, huvudmannens egen behörighet
   
 5.   Frågor av utpräglat personlig karaktär - hur har lagstiftaren
    tänkt?
   
 6.   Framtidsfullmakter – erfarenheter och reflexioner m.a.a.
    2017 års lag, bl.a. frågan om hur överförmyndarens
    kontrollmöjligheter ska tillämpas och om förhållandet 
    mellan framtidsfullmakter och godmanskap/förvaltarskap
   
 7.   Anhörigas behörighet, 17 kap. FB
   
 8.   Rätt att ta del av allmän handling, bl.a. ställföreträdares
    möjlighet därtill
   
 9.   Dödsbo med omyndiga delägare och delägare som
    har god man eller förvaltare
   
 10.   Laglottsfrågor, bl.a. ställföreträdares skyldighet att
    bevaka och begära jämkning av testamente.
   
 11.   God man enligt 11 kap. 1-3 §§ FB

   

Dokumentation:

Kurspärm med författningar, förarbeten, exempel, handlingar och annat material som täcker de ovan angivna frågorna.

Kursavgift:

Avgiften för kursen är 6 900 kr (exkl. moms) och inkluderar, förutom undervisning och dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Avbokning:

Avgiften för avbokning av kursen är 500 kr efter anmälan, halv kursavgift senare än 32 dagar före och hel kursavgift senare än 16 dagar före kursstart.

 

 

© JURA  |  P.O. Box 1946 |  SE-751 49 Uppsala  | Tel: +46 (8) 582 432 24
Design: JURA  |  Drift & Produktion: Wikinggruppen